فهرست کامل اعضای انجمن روانشناسی

  • دکتر الهه صادقی (عضو هیات علمی گروه روانشناسی)
  • طیبه نورمحمدی
  • صبا دیلم صالحی
  • بهناز مروی
  • مائده مرتمی
  • فرنگیس خالقی