مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان
کدپستی: ۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .