تلفن: (داخلی ۱۳۴) ۵۴۲۸۸۸۵۱-۰۱۱

نشانی: مازندران، تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان
(کدپستی:
۴۶۸۱۸۵۳۶۱۷)

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .