فهرست کامل اعضای انجمن طراحی دوخت

  • سمانه ساحلی (عضو هیات علمی گروه علوم پایه)
  • منیر رحمت‌زاده (دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک)
  • الهام رجبعلیان (دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک)
  • مریم علیزاده (دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک)
  • زینب عبدالله‌پور (دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک)
  • سایه زرودی (دانشجوی کارشناسی طراحی دوخت و پوشاک)