فهرست کامل اعضای انجمن CIt

 • دکتر رامین صفا (عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
 • زینب پرندآور (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – شبکه‌های کامپیوتری)
 • فاطمه ابراهیم‌زاده (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • صدیقه کاوه (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • علی بهرامی (دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک)
 • رقیه کریمی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • علیرضا پورکیوان (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • محمد قنبری (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • عطیه گلین‌مقدم (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • منا گل‌محمدی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • فاطمه ردائی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – شبکه‌های کامپیوتری)
 • امیر‌رضا جنت رستمی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • طاها صیادیان (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • محمد‌جواد پل‌ساز (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • سیدامیرحسین بنی‌هاشمیان (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • آتنا رستمی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • جواد اسکندری (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • علیرضا خان‌محمد (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • فاطمه فاضلی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • ارنیکا سنایی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • علیرضا احمدزاده (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • کیارش سیدی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • نادیا قاسم‌آبادی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • علیرضا اشکورجیری (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • مهدی پیرانی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • محمد اکراقلی‌پور (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • آراز مروتی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • مهسا گرامی (دانشجوی کارشناسی‌ مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)