موسسه آموزش عالی آیندگان

گروه مهندسی کامپیوتر

اسامی اساتید به ترتیب حروف الفبا

اعضای هیات علمی

مهدی آقا صرام

مهدی آقا صرام
دکترای علوم کامپیوتر

عضو هیات علمی

اسماعیل بابلیان

اسمعیل بابلیان
دکترای ریاضی

عضو هیات علمی

همایون بهشتی

همایون بهشتی فروتنی
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

عضو هیات علمی

رامین صفا

رامین صفا
دکترای مهندسی کامپیوتر

مدیر گروه / عضو هیات علمی

سیداحمد عدالت‌پناه

سید‌احمد عدالت‌پناه
دکترای ریاضی

عضو هیات علمی

امنا قنبری تلوکی

امنا قنبری تلوکی
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

عضو هیات علمی

اساتید مدعو

محبوبه بحری

محبوبه بحری
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

جواد پورقاسم

جواد پورقاسم
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

تصویر عضو انجمن

علی توکلی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

امین خلعتبری

امین خلعتبری
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

شهروز رجب‌زاده

شهروز رجب‌زاده کنفی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

عطااله رفیعی

عطااله رفیعی
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

هادی روشن

هادی روشن
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

تصویر عضو انجمن

نعیم صادقی‌مهر
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

علیرضا طاهرپور

علیرضا طاهرپور
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

سهیل فاخری

سهیل فاخری
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

حیدر کاوه

حیدر کاوه
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

سلاله‌سادات کثیریها

سلاله‌سادات کثیریها
دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو

فاطمه محدث دیلمی

فاطمه محدث‌دیلمی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

مدرس مدعو