فهرست کامل اعضای انجمن مهندسی معماری

  • دکتر سمانه حسین‌پوریان (عضو هیات علمی گروه معماری)
  • زهرا رمضانی (دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری)
  • سمیه غریبیان (دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری)
  • متین شاهنظری (دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری)
  • آتنا امین کاظمی (دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری)
  • یگانه قزوینی (دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری)
  • سکینه مولایی (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران)
  • میثم عسگری (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران)