فهرست کامل اعضای انجمن حسابداری

  • دکتر محسن ایمنی (عضو هیات علمی گروه حسابداری)
  • مهسا شعبانی مقدم (دانشجوی کارشناسی حسابداری )
  • هلیا بخشی پور (دانشجوی کارشناسی مدیریت )
  • سارا دریائی (دانشجوی کارشناسی حسابداری )
  • مهدی سیاه مشته‌ای (دانشجوی کارشناسی حسابداری )
  • محمدرضا ناظریان (دانشجوی کارشناسی حسابداری )