کارگاه اجرا و تفسیر آزمون شخصیتی MMPI

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .