فهرست کامل اعضای انجمن تصمیم‌گیری

 • دکتر علی سرورخواه (عضو هیات علمی گروه مدیریت)
 • علی قاسمی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیکی)
 • زهرا جوربنیان (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت بازرگانی)
 • شهروز موسی طالشی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی)
 • نادیا قاسم‌آبادی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • شمیلا سعیدی (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار)
 • زینب پرندآور (دانشجوی کارشناسی‌ارشد مهندسی کامپیوتر – شبکه‌های کامپیوتری)
 • مسیح مهرابی ( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی)
 • ابوالفضل دین‌پرست (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی)
 • پریسا بهرامی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی)
 • زهرا پویافر (دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)
 • سهیلا قاسمی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی)
 • صبا رستمی (دانشجوی کارشناسی روان‌شناسی)
 • علی بهرامی (دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات)
 • علی رشیدی (دانشجوی کارشناسی روانشناسی)
 • محمدرضا رمضان‌زاده (دانشجوی کارشناسی روانشناسی)
 • سینا شعشعانی (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی)
 • زهرا پروانه (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی)
 • فهیمه بهادری (دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی)
 • لیلا قربان‌زاده ( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی)
 • مائده مرتمی (دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی)
 • معصومه مروی (دانشجوی کارشناسی روانشناسی)